Yeni bir “Siyonist” tipi

Yeni bir “Siyonist” tipi


Yahudiliğin 40 çeşidi olduğu gibi Siyonistler de çeşit çeşit. En son çeşidi ise, “Arab Siyonizmi”..

İsrail Yahudileri 13 kabile. 13’üncüsü Hazaralar mı, ya da Karaimler mi diye tartışılır. 13. Kabile kayıp.

Yakuboğulları ya da İsrailoğulları olarak bilinen soyun ataları Yakup’un eşleri, dayısı Lavan’ın kızları Lea ve Rahel ile 2 cariye olan Zilpa ve Bilha’dan gelir. Lea’dan 6 oğlu 1 kızı, Rahel’den 2 oğlu, Lea’nın cariyesi Zilpa’dan 2, Rahel’in cariyesi Bilha’dan 2 oğlu oldu. Lea’dan oğulları: Ruben, Şimon, Levi, Yehuda, İssakar ve Zevulun. Ve tek kızı Dina. Rahel’den oğulları: Yusuf ve Bünyamin. Zilpa’dan oğulları: Gad ve Aşer. Bilha’dan oğulları: Dan ve Naftali.

Daha sonra aynı coğrafyada yaşayanlar, özellikle Babil sürgünü sonrası bölgeye dağıldılar. Bu süreçte mesela Araplaşan Yahudiler olduğu gibi Yahudileşen Araplar da oldu. Yahudileşen Türkler (Hazaralar gibi) Türkleşen Yahudiler de oldu. (Sabataylar) gibi. Aynı durum Kürtler ve Ermeniler için, ya da Ruslar için de geçerli.

Asrı saadet dönemine gelindiğinde Arap yarımadasında Müşrikler yanında Hristiyan ve Yahudiler de yaşıyorlardı. O dönemde meşhur olan Arab yarımadasında yaşayan Yahudi Kabileleri arasında en meşhurlar, Beni Evs, Beni Haris, Beni Cuşem, Beni Neccar, Beni Kaynuka, Beni Saide, Beni Şuteybe, Salebe’nin Cefne Klanı, Beni Zaure, Beni Züreyk, Beni Kudaye (Saduki’lerden olup Yahudiliğe geçen Himyari bir kabile), Beni Kureyze  (Yesrib’de yaşayan al-Kāhinān’ın alt kolu) ve Beni Nadir (Yasrib’de al-Kāhinān’ın alt kolu). Beni Avf. Bunlardan bazıları zaman içinde Müslümanlaştı ve bazıları tekrar irtidat ettiler.

İsrail›in M.Ö. 587›de Babil işgalinden sonra, Romalılar 70’te Yehuda’yı işgal etti. Titus’un Kudüs’ü yıkmasından sonra Sadukiler, Esseniler, Zadokiler, Beytusiler ve bazı Yahudi toplulukları sürüldüler. Bunlar Arap coğrafyasına dağıldılar. 135’te Bar Kohba İsyanı›ndan sonra sağ kalanlar Roma idaresinde yaşamaktansa inanç hürriyeti açısından kendilerini daha güvende hissedecekleri Arap coğrafyasına dağıldılar. Ticaret, savaşlar, daha fazla özgürlük alanlarına göre göçlerle ya da sürgünler sonucu Yahudiler, Mısır, Yemen, İran ve Anadolu’ya doğru göçler yaşadılar.

Yahudileşmiş Arablar, Arablaşmış Yahudiler yanında, Yahudilerin içlerinde bulundukları diğer kavimlerle de yaşandı. Sefarad Aşkenazi Hazar Kağanlığı, Karaylar, Kırımçaklar, Ermeni, Pakradunlar Alevi, Kürt Yahudileri, Türk Yahudileri Sabataylar diye bu konuda çok uzun bir liste oluşturmak mümkün. Bir de kendilerini kayıp kabilelerin torunları sayanlar var. Bunlar Anglo-Israelism, Bene Israel, Beta Israel (İsrail Evi) / Falaşa, Bney Menaşe, Brit-Am, Buhara Yahudileri, Chiang Min, İbo Yahudileri, İran Yahudileri, İsrail Evi (Gana), Kaifeng Yahudileri, Lembalar, Makuya, Samaritler, Yusufzailer vs. Siyonizm’e gelince, Semitik olmayan Siyonistlerin başında Evengelik’ler geliyor. Aslında Eski Ahid’i kabul eden her Hristiyan aynı zamanda Semitik bir inanç taşır. Hz. İsa, İsrailoğulları’nın son peygamberiydi. İncil, Zebur gibi Tevrat’ın tamamlayıcısı idi.

Bugün BAE’nin İsrail’le kol kola girerek “Dahlan Projesi”ne katılarak, Mısır ve Suudi Arabistan ile birlikte  Trump’un “Yüzyılın Projesi”ne destek vermesi ile resmen “Arap Siyonistler”, “Büyük İsrail Projesi”nin bir parçası haline geldiler. Bunların uzantıları Türkiye’de de var.

Bu Arap kabilelerinin kimler olduğuna bir bakmak gerek. Bunlar eski Beni Kurayza ya da diğer Yahudi topluluklarının devamı olabilirler mi? Bölgede kendilerine iktidar verilenlerin çoğu, Arap halkının meşru temsilcileri olmaktan çok 1. Dünya savaşında Osmanlıya karşı İngilizlerle birlik olarak, Osmanlıya ihanet eden “özel seçilmiş” Arab aşiretlerinin çocukları idi. Arab masonları da var, Arap Yahudileri de Hristiyan Araplar da seküler, müşrik, ateist Arablar da var. Diğer milletlerde olan bunlarda da var. 

Şerif ailesinin lideri Şerif Hüseyin İngilizler tarafından Halife edilmek isteniyordu olmadı. Sonra merkezi hükümeti Saud ailesine, Hicaz bölgesinin yönetimini Şeyh ailesine verdiler. Bu arada, din, dil, gelenek, coğrafya aynı olmasına rağmen  23 Arap ülkesi icad ettiler. BOP çerçevesinde 23 ülkenin sınır, rejim ve iktidar yapıları değiştirilecekti. “Arap baharı”nın arkasında bu senaryo vardı. Ama BOP çökünce iş şekil değiştirdi.

Bugün Saudi Veliahd Prens, Abu Dabi, Mısır ve Filistinli Dahlan “Arap Siyonizmi”nin öncüleri olarak saflarını seçtiler. Arap Yarımadasında Umman gelişmeleri izliyor. Yemen, Sudan ve Libya’da çatışma var. Bahreyn bu Siyonist komploya yakın duruyor. Kuveyt’de örtülü bir hesaplaşma var. Türkiye’ye yaklaşmak isteyenler var, Suudi Arabistan yanlıları var. Irak ve İran yanlıları var.

BAE, “Arab Siyonizmi”nin öncüsü olarak bayrak açtı. Ve şimdi gözler, bundan sonra ne olacağını görmek için dikkat kesildi.

Petrol artık ülke ekonomisini yönetmek için yeterli değil. Siyonist Araplar, gelecekleri için İsrail’i kendilerine müttefik olarak seçiyorlar. NEOM bunların yeni umudu!

Yeni bir dünya kuruluyor ve herkes bu yeni dünyada kendine yeni bir yer bulma çabasında. Siyonist Arabların yöneticileri İngiltere’den vazgeçerken, İsrail’i seçtiler ve ABD’ye göz kırpıyorlar. Bu Arap yöneticilerin tercihi, Arap halkının tercihini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Selâm ve dua ile.

Google+ WhatsApp