Piyasa şeytanlarının vesveseleri/2

Piyasa şeytanlarının vesveseleri/2


“Yeni İslâm”a değil, “Yeniden İslâm”a ihtiyacımız var. Bütün dünyanın İslâm’ı Allah’ın muradına göre yeniden öğrenmeye ihtiyacı olduğu tartışmadan varestedir. Bunun da yolu; Hz. Muhammed (sav)’in sünnetine ittiba edip, sahabelerin ve müctehid imamların icma ve içtihatlarına bağlı kalmaktır. İslâm’ı, Kur’ân’ı Allah’ın muradına göre öğrenmeye çalışırken Peygamberin sünnetini, sahabelerin ve müçtehid imamların icma ve içtihadlarını gereksiz görenler, piyasa şeytanlarının vesveselerini çoğaltmaktan öteye gidemezler. Piyasa şeytanlarının vesveseleri, günümüzde ortaya çıkmış olan öldürücü Korona Virüs’ten daha tehlikelidirler. Allah muhafaza buyursun bir kalbe, kafaya bulaştı mı otuz yıllık, kırk yıllık hocaları, müftüleri, ilahiyatçı profesörleri rahatlıkla küfür çukuruna sürüklüyorlar. Bu nedenle diyoruz ki; günümüzün bu piyasa şeytanlarının vesveselerine karşı kalbi ve kafayı kapalı tutmak, Allah yolundaki cihad cümlesindendir.

Allah’ın dinini Allah’ın muradına göre öğrenmeye çalışırken hiçbir Müslüman evladı Peygamberin sünnetinden, sahabesinden, müçtehid imamlardan ve Müslüman ümmetin fıkhî müktesebatından rahatsız olmaz. Şayet rahatsız oluyorsa ya kripto bir Yahudi, ya kripto bir Hıristiyan, ya da çağdaş bir Mekke müşrikidir. Bunların hiçbirisi değilse kesin bir “Piyasa Şeytanı”dır.

İslâm dini aklı kullanmayı emreder, akla kul olmayı değil. Aklını kullananları tekfir etmeyi değil, tebrik etmeyi emredir. İslam hakikatini ve gerçeğini, cahili gelenek kuşatmasından, her türlü tarihî ve güncel önyargılardan sıyrılarak insanlığın hayrı için yeni baştan ve doğru olarak okumak istiyorsak behemehâl Rasûlüllah (sav)’in sünnetine, siretine, sahabenin ve müçtehid imamların icma ve içtihadlarına dönmeliyiz. Aksi halde putlaşan aklın karanlık tapınağında cehenneme gideceğimiz günü beklemekten kurtulamayız.

İslâm her çağda ve mekânda tatbiki mümkün olan bir dindir. İslâm dinini ferd, aile, cemiyet ve devlet seviyesinde hayata hâkim kılmanın derdine düşmeyenler, İslâm’ı ve Müslümanları tenkid etmenin peşine düşerler. Ulema ile Sofiye kesiminin halk üzerinde etkili oldukları kadar etkili olamayanlar, İslâm coğrafyasının ekonomik geri kalmışlığının sebebi olarak İslâm’ı ve Müslümanları göstermeye başladılar. Bu tamamen piyasa şeytanlarının bir vesvesesidir. Bu vesveseyi yayanlar, egemen cari faiz düzenine tek laf etmemektedirler. Faiz düzenini yıkıp onun yerine İslâm’a dayalı adil bir düzen kurmanın derdine düşmeyenler, İslâm topraklarındaki iktisadi inkırazların devamından yana olan piyasa şeytanlarıdır. Müslümanlara fakirliği Peygamber ahlâkı diye anlatıp kendileri Karun hayatı gibi bir hayat yaşayanlar, İblis ile barış sözleşmesi yapanlardır.

Peygamberlerden, Peygamberimizden, Peygamberimizin sahabelerinden, müçtehid imamlardan akıp gelen ve asla kesinti kabul etmeyen tevhidi geleneğin çözüm çareleri, vicdanlarda kabul gören, imanî, ahlâkî ve aklî pratik değeri olan çözüm çareleridir. İslâm âlemi olarak Peygamberlerden, Peygamberimizden, Peygamberimizin sahabelerinden, İslâm ümmetinin müçtehid imamlarından akıp gelen tevhidi geleneğe ve harekete veda ettiğimiz günden bu yana akıllarımız metruk kaldı, kalplerimiz fesada uğradı. Çare; tevhidi geleneğe bağlı kalarak tevhidi hareketi ihya etmektir.

İslâm topraklarında hüküm sürmekte olan kul kaynaklı düzenlere ve ülkemizde yürürlükte olan cari kapitalizmin “ruhsuz uzmanlar ve kalpsiz hedonistler” toplumuna dokunmayanlar, dokunamayanlar, “Özgürlükçü ve sorgulayıcı dinî düşünce” adına İblise bile nasip olmamış vesveseleri dokuyorlar, okuyorlar ve İslâm ümmetinin evladlarına okutmaya çalışıyorlar. Bunun sebebi; akleden bir kalbe sahip olmadan modern puthanenin adsız cengâverlerinin İslâm ve Müslümanlar aleyhine ortaya attıkları sihirli hurafeleri vahyi gibi tekrar etmeleridir. Rabbimiz uyarıyor:

“Yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki, akledecek kalpleri, işitecek kulakları olsun? (Dolaştılar, ama ibret almadılar). Çünkü gerçekte gözler değil, göğüslerdeki kalpler (kalp gözleri-sağduyuları) kör olur.” (Hacc Sûresi/46)

Akledici bir kalbe sahip olmayanlar, modern hurafeleri klasik hurafelerle birlikte yaygınlaştırmaktan geri durmazlar. Gerçek körlüğün göz körlüğü değil; gönül körlüğü, basiret körlüğü, kalb körlüğü, vicdan körlüğü olduğunu bu âyetten anlıyoruz. Kalbi ve vicdanı kör olan birisi ne ibret alır, ne de ayetler üzerinde düşünür. Lâ dini düzenlerin paradigmalarına göre düşünenlerin kalbleri ile akılları başka başka vadilerde olur.

Piyasa şeytanlarının en önemli özellikleri, Allah’ın ayetlerini indi görüşleri için birer dolgu malzemesi olarak kullanmalarıdır. Onların Kur’ân ayetlerini ferd, aile, cemiyet ve devlet seviyesinde hayata amir kılma gibi bir dertleri, mücadeleleri yoktur. Onların tek dertleri, müsteşrik efendilerine, modernist babalarına birer yeşil boncuk olmaktır. Piyasa şeytanlarının vesveseleri, Müslümanların memleketlerini işgal ve istilâ etmeye çalışan harbi ve mürtedlerin silahlarından daha tehlikelidirler. Onların yaydıkları vesveselerin hedefi; müstevli harbi ve mürtedlerin istilâlarını kolaylaştırmak, Lâ dini düzenlerin ayakta kalmalarına katkı sağlamak, Müslümanların evladlarını dinde ve imanda şüpheye düşürmektir. Bu, böyle biline!..  

Google+ WhatsApp