Önderlik makamı boşluk kabul etmez

Önderlik makamı boşluk kabul etmez


İslâm’da önderlik makamı, Allah’ın dinini Allah’ın muradına göre son Peygamberi Hz. Muhammed (sav) örnekliğinde tatbik etme makamıdır. Bu makam kesinti kabul etmez. Bu makam, boşluk kabul etmez. 

Müslümanların toplumunda liderlik makamının bozulması, kötülüklere davetiye çıkartılmasıdır. Dünyanın en zavallı ve en acınacak varlıkları, saptırıcı ön-derlere yenik düşenlerdir. Hilafet-i Şeriyye’nin ilgasından bu yana Müslümanların önderlik makamı boş olup sahibi bekliyor!

Örnek olmak, önder olmaktan önce gelir. Rabbanî davada örnek olmayanlar, Müslümanlara önder olamazlar. Önder; kendini ve başkalarını idare edebilen dirayet sahibi örnek olan yiğit liderdir. Kendini idare eden yiğittir, başkasını idare eden ise liderdir. Rivayet odur ki; Calut savaş meydanında Talut’a “karşıma çık” dedi, Talut karşısına çıkmadı. Hâlbuki Talut güçlü bir komutandı. Öyleyse neden böyle yaptı? Çünkü savaşmak yiğitlik, savaştırmak ise liderliktir.

Lider olmak istiyorsan kemiyet ve keyfiyet olarak büyüdükçe küçül; kan ağlasan da gül. Zalim ne kadar güçlü olursa olsun karşısında ne ezil, ne de bükül. Bir damla ol ve ümmet denizine dökül.

Lider olmak istiyorsan şefkat kollarını geniş tut. Hatalara kin tut, ama hatalı olanlara kin tutmayı unut. Ruhunda karamsarlık yerine hüküm sürsün umut. Lider ariftir, Lider şeriftir. Lider, daima iyilikler peşinde koşan mütevazı insanı bize hatırlatan canlı bir ta’riftir. 

Lider; hâlden anlayandır, hâlden anlayanlarla yola çıkandır. İmkânları önceliklere göre kullanandır. Hayatta en sevimli liderler; hataları bağışlayan, eksiği gideren ve mazeretleri kabul edendir. Liderlerin “yönettiklerini sevmeleri”, hayırlılıkları-nın alâmetidir. Hz. Ömer (r.a)’in haber verdiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: 

“Önderlerinizin en hayırlı ve en şerlile-rini size haber vereyim mi? Sizin kendilerini sevdiğiniz ve sizi seven; sizin ken-dilerine dua ettiğiniz ve size dua edenler liderlerinizin en hayırlılarıdır. Sizin kendilerini sevmediğiniz ve sizi sevmeyen; sizin kendilerine la’net ettiğiniz ve size lanet eden önderler de liderlerinizin en kötüleridir.” (Sahih-i Buharî, Cum’a: 11)

Müslümanların inançlarını paylaşmayıp onları yalancı ve yabancı dünyalara peşkeş çekme gayretleri içinde bulunan ve bulunacak olan liderler hainlerden sayılırlar.

Allah’ın cihad emri Müslümanları yeniden Hablullah etrafında toparlayacak. Müslüman ecdadımızın İslâm’a hadim kıldığı yerler yeniden alınacak. İmandan mücahidler alır hız. Kur’ân’ın hâkim olup tatbik edildiği her yerde Müslüman muhafız!

Müslüman sağa sola yalpa yapmadan sırat-ı müstakimde yürür. Hayat arabanız yanlış bir yola girmişse, unutmayın direksiyondaki sizsiniz; çünkü herkes kendi hayat arabasını kendisi sürür.

Liderlik sadece sevkü idare etme becerisi değil, sevkü idare ederken sevme, sevdirme ve sevindirme yeteneğidir. Gönülde olanı yere düşürüyorsanız, sizin düşünmeye ihtiyacınız kalmamış demektir. Düşmeden ve düşürmeden düşünmek, bir yürek hüneridir. Yüreksiz kalmış omurgasızlara bu nasip olmaz. Liderlerin ömürleri, dirayet ve şefkatleri kadardır.

Önderlik makamı hukuk ile mukayyed hale getirilmezse, firavunlaşmak isteyenlerin ekmek kapısına dönüşür. Önderlik makamında lider olarak kalabilmek için hukuk ile mukayyed olmaktan başka çare yoktur.  

Siyasi zâfiyet liderin, meşru emre itaatten ayrılmakta Müslüman halkın âfetidir. Samimiyet ve dirayetin tükendiği yerde önderlik makamı ihanet uğramış demektir. Hilafet-i Şer’iyyenin ilgasından bu yana Müslümanların hayatı olmuş acıların tarlası. Müslümanları Allah’ın indirdiği hükümlerle idare etmeyen idareciler acısı dinmeyen birer yürek yarası!

Zulmün ve zalimlerin karşısında sustuğumuz günden bu yana naçarız. Çare bulmak için Rabbü’l Âlemine ellerimizi açarız. Amma sıra fiili duaya geldiğinde mücadele meydanından kaçarız. Böyle yapmakla her gün başımıza yepyeni bin bir dert ve belâ açarız.

Müslümanlara önder olamaz her kim ki olmuşsa gâvurlara uşak. Bunu anlarsa kurtulur günümüzde yaşayan Müslüman kuşak. Gâvurların, Gâvur âşıklarının karşısında dik başlı değil, başı dik olanlar önderlerimizdir. Onursuz, dirayetsiz, iradesiz mevsimlerin çalındığı günler bizim günlerimizdir. Dini değerlerimize küfür edenlerin uğruna harcadığımız mesailer, “Hesap Günü” geldiğinde bizden davacı olacak ömürlerimizdir.

Gâvurların talimatlarına uyanlara güzel dediğin gün, düşman oldun pörsümez, eskimez güzelin. O günden bugüne zalim ve zorba liderleri alkışlar oldu elin. Böyle yapmakla İslâm’daki önderlik makamına ihanet ettin.

İslâm coğrafyasında ağlıyor derinden derine mazlumlar. Mazlumlara kurtuluş yok zorba önderlerle kesilmedikçe bağlar. Boyunlarına bir ip takıp ipin ucunu İngiliz mahfillerinin, Amerikan şirketlerinin, mason localarının eline veren kim olursa olsun, kendini ve kendisine inananları esaret kampına bağlar. Bu, böyle biline!.. 

Google+ WhatsApp