Meşiah geldi mi, gelmedi mi?

Meşiah geldi mi, gelmedi mi?


Kabbalist bir Kahin, Hamursuz bayramından, yani 7 Nisan’dan önce Meşiah gelecek diyordu. Semitik olmayan Siyonist Evengelikler de bir an önce gelsin diye “Tanrıyı kıyamete zorlamak” adına ellerinden geleni arkalarına koymuyorlardı. Korona geldi, ama bekledikleri Mesih gelmedi. Ama bakarsanız yarın bir düzine Mehdi, Mesih ortaya çıkar, insanlar kime inanacaklarını şaşırırlar.

Haham Yaakov Zisholtz, Rabbi Haham Chaim Kanievsky’nin kendisine, “Mesih ile doğrudan temas halinde olduğunu ve bu bilgiyi açıklamak için görevlendirildiğini” söylüyordu. İlhan Akkurt konuyu araştırmış, “Bekledikleri Mesih geldi” diyor. Bu 12. boş çıkan kehanetmiş. 2009’da da beklemişler 2018’de de! Akkurt, Pers kralı Koreş’in, Babil Sürgününden İsrailoğullarını kurtaran Mesih olduğunu söylüyor. Akkurt, görüşünü Yeşaya-45’e dayandırıyor. M.Ö.537’de Pers kralı 2. Koreş, Babil Kralı Baltazar’ı yenip 16 Temmuz’da başkent Babil’i fethediyor ve Yahudileri özgürlüğüne kavuşturuyordu..

Tevrat’ta “kurtarıcı Mesih” hakkında bilgiler Yeşaya, Hezekiel, Yeremya, Daniel, Mika ve Zekerya kitaplarında bol bol zikredilir. İslam’da Mesih olarak Hz. İsa’dan söz edilir. Esasen o da Beni İsraildendi. ‘Hani Melekler, dediler ki: “Meryem, doğrusu Allah Kendinden bir kelimeyi sana müjdelemektedir. Onun adı Meryem oğlu İsa Mesih’tir. O, dünyada ve ahirette ‘seçkin, onurlu, saygındır’ ve (Allah’a) yakın kılınanlardandır. Beşikte de, yetişkinliğinde de insanlarla konuşacaktır. Ve O salihlerdendir. ‘Rabbim, bana bir beşer dokunmamışken, nasıl bir çocuğum olabilir?’ dedi. (Fakat) Allah neyi dilerse yaratır. Bir işin olmasına karar verirse, yalnızca ona ‘ol’ der, o da hemen oluverir. Ona Kitab’ı, hikmeti, Tevrat’ı ve İncil’i öğretecek.” (Al-i İmran, 3/45-48)

Yahudilerde Beklenen Mesih hep “Kral Davut dönemi”ne, Hz. Süleyman dönemindeki güce ve zenginliğe özlemi ifade eder.. Hz. İsa zengin değildi ve Yahudilerin önde gelenleri açısından Hz. Zekeriye de Hz. Meryem de kendi ütopyalarına cevap vermiyordu.

Esasen Yahudiler ve Hristiyanlar Hz. Davud ve Hz. Süleymanı peygamber olarak tanımazlar. Onların adı “King David” ve “King Salamon”dur. Dindar birer kıraldır onların gözünde bu iki peygamber. Hz. Davud, güç ve iktidarı temsil eder, Hz. Süleyman ise mabedi inşa eden kıral olarak zenginlik, cin ve tabiata hükmetmeyi ifade eder.

Elbette her Yahudi böyle düşünmez. Lübnan’daki Hizbullah’ın televizyonunda 18 Haziran 2005 tarihinde yaptığı konuşmada Haham David Weiss, “İsrail, Şeytanın mücessem halidir” diye tanımlayarak, “Her gün İsrail’in yıkılması için dua ediyoruz” diyordu. Böyleleri de var. Sanıldığı gibi Yahudiler tek vücud değiller. Son, arkası arkasına yapılan seçimlerde de gördük bunu. Birçoğu ateist, agnostik ya da ideolojilerini dinleştirmiş, sadist hedonist kişiler bunlar.

Siyonistler Mesihin gelmesi için Yahudilerin Filistin topraklarına dönüp, Mabedi yeniden inşa etmelerini öğütlüyorlardı. Yahudi kahinler Talmud’taki “Üç Emir”e göre Filistin’e göçe ikna etmeye çalışıyorlardı. Hitler Siyonistlerin elinde Avrupa’daki Yahudileri Filistin’e göçe zorlamak için bir sopa olarak kullanıldı. 13. yy.’da Haham Eliezer, 18.yy.’da Haham Yehonatban Eibshuts, İspanyol Haham Ezra ve Yahudi bilgin Rafael Hirsch Yahudi göçmenleri Filistin’e göç konusunda hep uyarmışlardı. 

Siyonizm ve İsrail karşıtı Naturei Karta Yahudileri Hahamı Ahron Cohen, bu konuda, “Biz Ortodoks Yahudileri hayatımızı Tevrat’a göre yaşamaya çalışıyoruz. Yahudilik diğer dinler gibi merhametli olmayı ve alçak gönüllülüğü savunan bir din. Bizler günahlarımız nedeniyle Yüce Yaratıcı tarafından 2000 yıl önce sürgüne gönderildik ve dünyanın her tarafına dağıldık” diyor ve kavmini Rabbe dönmeye ve tövbe etmeye çağırıyor.

Siyonistler yeni bir Mesih bekliyorlar. Ama Hristiyanlar Mesihin geri dönüşünü bekliyorlar. “Mesih” diye biri geldiği gün, gelen kim olursa olsun, Hristiyanlar ve Yahudiler birbirine girecek. Hristiyanlar ve Yahudiler birlik olup, Müslümanlara karşı çıkacaklar. Çünkü İslam dünyasındaki Mesih beklentisi daha farklı, o “Rab İsa” olan Mesih değil, Allah’ın kulu ve Resulü olan “Ruhul kuds” Mesih olacak!

Korona bu konuda Hristiyan ve Yahudi dünyasında ciddi bir teolojik travmaya sebeb olacak. Vatikan, Protestanlar, Siyonistler ve özellikle de Amerika’da Trump’ı destekleyen Evengeliklerin ne yapacaklarını göreceğiz. Şimdi bakalım Amerikano bir Mehdi gelecek mi? Yoksa Mehdi beklentilerini başka bir zamana mı erteleyecekler. Bu kehanetleri de boşa çıktığına göre, Mescid-i Aksa’yı yıkıp yerine Süleyman mabedinin inşası konusu inatlarını sürdürecekler mi? Yüzyılın projesi ne olacak?

Yahudilerin 12. Kehanetlerinin sonucu bugün belli olacak! Selâm ve dua ile.

Google+ WhatsApp