Kalem katilleri

Kalem katilleri


İnsanoğlu için kalem, bir iletişim vasıtasıdır. İnsan kelam ile yakınındakine, kalem ile de uzağındakine mesajını iletir. Kelam nasıl bir nimetse, kalem de öyle bir nimettir. Kalem, insanın yaratılışı ile birlikte gündeme gelmiş bir nimettir. Rabbimiz buyuruyor: “O, kalemi öğretti. İnsana bilmediğini öğretti.” (Alak Sûresi/4-5) Bu dünyada ehl-i kelam, ehl-i kalem olmak, Allah’ın ihsanıdır. Müslüman insan kelamını da, kalemini de iyilik ve güzellik yolunda kullanmakla mükelleftir. Kalemi kötü yolda kullanmak, kalemin katili olmaktır. 

 

Bir ülkede insan kanını akıtmada ve katliamlar gerçekleştirmede silahşörler ile kalemşörler müşterek hareket ediyorlarsa, o ülkede insaniyet ve insanlık tükeniyor demektir. Dışarıda düşman aramaya da gerek kalmamış demektir. Kalemler can, mal, nesil, din ve akıl emniyet için çalışmıyorlarsa, bizi dinimizden, insanlığımızdan etmek için çalıyorlar demektir. Bazı katiller silahla öldürürler, bazı katiller de kalemle öldürürler. İslâm topraklarında insan kanını akıtmayı ve katliamları öven, teşvik eden kalem sahibleri de katil sayılırlar. Rasûlüllah (sav)’in şöyle buyurduğu rivayet edilmektedir:

 

“Bir kelimenin ucu (bir kelimenin yarısı/yarım bir kelime) ile dahi olsa, bir Müslümanın öldürülmesine yardım edenin alnına ahirette ‘Allah’ın rahmetinden ümitsizdir’ diye yazılacak...” (Sünen-i İbn Mace, Diyat, 1)

 

Bu hadis, bir mümini öldürmeye en ufak bir işaretle olsun, yardım etmenin büyük günah olduğuna işarettir. Cinayete bir işaret ile veya yarım sözle değil de bir takım tahrik ve teşvikle veya maddî yardımla karışan ve maktulün kanına bulaşan kimselerin hâli ne olacak? Bu hadisin değişik rivayet yolları vardır. Âlimler tarafından zayıf sayılmıştır. Hatta uydurma olduğunu söyleyenler de vardır. (bk. İbnu’l-Cevzî, el-Mevduat, 3/317; el-Akîlî, ed-Duafau’l-Kebir, 4/308; İbn Adî, el-Kâmil fi’d-Duafa, 9/134; Macmau’z-Zevaid, h. no: 12315) Ama İslâm’ın temel maksadlarından olan “can emniyetine” muhalif değildir. Aksine can emniyetinin sağlanmasına hizmet etmektedir.

 

Bu hadis sahihtir diyen âlimlerin yolunda gidersek, katil suçuna yardım eden kimsenin alnında yazılacak “Allah’ın rahmetinden ümitsizdir” ibaresinin mânâsı, “Bu adam Allah’ın rahmetinden ümitsiz olmaya müstehaktır” şeklinde anlaşılmalıdır.

 

Bilindiği üzere, zerre mikdarı iman ile ölen bir kimse, günahlarının cezasını çekse bile netice itibariyle cennetliktir ve Allah’ın rahmetine kavuşacaktır. Allah’ın rahmeti olmadıkça hiç kimse kurtulamaz. Şu halde bir mü’mini öldürmekte dahli ve yardımı bulunan kimse zerre mikdarı imanlı ise Allah’ın rahmetinden ümitsiz olmaz. Fakat ümitsiz olmaya müstehak olabi-lir. Hadîs, mü’mini öldürmeye yardım etmeyi helal sayan ve bunun haramlığını kabul etmeyenler hakkında da olabilir. Bu inançta bulunan kimse mü’min sayılmaz ve haliyle Allah’ın rahmetinden ümitvâr olması söz konusu değildir. (bk. Sünen-i İbni Mâce Tercemesi ve Şerhi, Kahraman Yayınları: 7/260-261)

 

Asrımızda kalemle öldürülenlerin sayısı silahla öldürülenlerin sayısından daha fazladır. Kalem yoluyla batılı hakkın önüne ve yerine geçirmek, katilleri âlimlerden daha sevimli göstermek, katillerin cezasız kalması için kalem oynatmak, katilliğin başka bir şeklidir.

 

Kalem katilleri; münafık karakterli olup bukalemun gibidirler. Tarihin şehadetiyle sabittir ki; Müslümanların siyaseten nüfuz kazandığı dönemlerde münafıkların sayısında ciddi oranda artış olmuştur. İşte tam da o zamanı yaşıyoruz. Hasan Basri (rahimehullah) kendi dönemindeki münafıklaşmayı sorgularken kesretine dair şöyle der, “Eğer zarfıyla Müslüman olan adamlar Basra sokaklarından çekilse, hakiki Müslümanlar kendilerini virane bir şehirde yapayalnız hisseder.” (Ebu’l- Hasan en-Nedvî, Tesâulât ve Tahâddiyât, 18-19). Bu durum, münafıkların Müslümanların ictimaî hayatında ne derece müessir olduğunu, hayattan ya da düşman hattından çekilmeleri durumunda ise ümmetin varlığının bir anlam ifade etmeyeceğini anlatmaktadır. Kelam ile kemal olsaydı, dünyada kâmil olmayan kimse kalmazdı!

 

Kalem, kelamın elçisidir. Kelam, kalemle kalıcı hale gelir. Kılıç kanı, kalem irfanı doğurur. Kalemlerimiz kılıçlarımızdır. Kalemlerimizin mürekkebi kan değil, irfan olmalıdır. Kalem aklın dilidir. Kalemin doğru yazması için, aklın doğru olması lazımdır. Aklın doğru olması ve doğru çalışması, imanı kılavuz edinmesyle mümkündür. İmanla çalıştırılmayan akla tercümanlık yapan kalem, katil Kabil’i savunmaktan öteye geçemez.

 

İslâm topraklarında küresel emperyalistlerin ajanlığını yapan kalemşörler ve soysuz tetikçiler tarafından katiller mazlum, maktüller zalim olmakla suçlanıp gösteriliyorlarsa, kalem katilleri emellerine ulaşmışlar demektir. Kalem katillerinin en büyük sermayeleri onur, haysiyet cellatlığında bulunmaktır. Kalemi kana ve katliama bulaştırmak, kardeş katili Kabil’i savunmaktır. Kardeş katili çağdaş Kabil’lerin çoğalması, kalem nimetine ihanet eden kalem katillerinin itibar görmesindendir. Müslümanlara entrika, düzenbazlık, madrabazlık, ahlaksızlık, meşru olmayan şeyleri sevdiren kalemşörler, bu çağın kalem katilleridir. 

Google+ WhatsApp