Avrupa kirliliği
Avrupa Birliğinin hakiki ismi Avrupa Kirliliğidir. Müslümanlar olarak Avrupa birliğine talipli olmak, mü’min yüreklerin birliğine inanmamaktır. Oysaki mü’min yüreklerin birliği, imanın imtihanıdır. Avrupa Birliğini İslâm Birliğinin önüne ve yerine geçirmek, imana ihanet etmektir.
10/01/2018


Avrupa kirliliği Avrupa Birliğinin hakiki ismi Avrupa Kirliliğidir. Müslümanlar olarak Avrupa birliğine talipli olmak, mü’min yüreklerin birliğine inanmamaktır. Oysaki mü’min yüreklerin birliği, imanın imtihanıdır. Avrupa Birliğini İslâm Birliğinin önüne ve yerine geçirmek, imana ihanet etmektir. Avrupa’nın değerlerine, Avrupa’da yaşanan duruma medeniyet demek, insanlıkla kavgalı hale gelmek demektir. Endülüs’teki Müslümanlar, İspanya’daki Yahudiler ne oldu? Avrupa zalimlerin saltanatı, mazlumların mezarıdır. Avrupa’nın canavarı Amerika Afganistan’a, Irak’a, Suriye’ye, Libya’ya geldikten sonra ne oldu? Taş üstünde taş kaldı mı?Vakit, Avrupa’ya insanlık ihraç etme vaktidir. Avrupa barbarlığın, her türlü vahşetin kalesi hükmündedir.Avrupa, insanlıkla bağını koparmış barbarlar diyarıdır. Avrupa’nın değerleri, Avrupalı olmayanları sömürmenin ve kemirmenin ayarlarıdır.İslâm topraklarında Avrupa’nın teşviki ve eliyle kurulmuş sosyal ve siyasal sistemlerin tümü, barbarlık operasyonlarıdır. Hepsinin müşterek hedefi, Müslümanların İslâm ile olan aidiyetlerini koparmaktır. İslâm dininin yerine Avrupa’nın hükümlerini ikame etmek, insanlığı katletmektir.Avrupa Birliğine girmek, şirk kazanına girmek demektir. Şirk necasetten ibarettir. Rabbimiz uyarıyor: “Ey iman edenler! Müşrikler/Allah’a ortak koşanlar ancak bir necasetten/pislikten ibarettir. Artık bu yıllarından sonra, Mescid-i Haram’a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan korkarsanız, Allah dilerse lütfuyla sizi zengin kılar. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. “(Tevbe Sûresi/ 28)Bu âyetin ışığında diyoruz ki; İslâm Birliğine rağmen Avrupa Birliği yolunda yapılan çalışmalar, kirli çalışmalardır. Müslümanları şirk ile kirletme girişimleridir. Avrupa çok ilahlı olması münasebetiyle kirlidir. Avrupa ile münasebet, kirlenmeye ve kirli kalmaya sebeptir. Müşrikler insan olmaları sebebiyle aslında bedenleri temizdir. Yani pislikleri doğuştan değil ârızîdir. Şirk en büyük pisliktir. Amelleri pistir, düşünceleri pistir, hayatları pistir, hayat programları pistir, sistemleri pistir. Binaenaleyh onların hiçbir şeyleri alınmaz, hiçbir şeylerine değer verilmez, hiçbir şeylerine güvenilmez. Müşrik bu pislikten ancak iman taharetiyle temizlenebilir. Sahâbeden İbni Abbas (R.a.) bir müşrikle tokalaştığı için bir Müslümana abdest alması gerektiğini söylemiştir. İbni Abbas efendimiz onların bedenlerinin de pis olduğu kanaatindedir. Ümmeti İslâmiyyenin ilimî, içtimaî, ahlâkî siyasî ve iktisadî seviyelerinin terakkisi için Avrupa’nın kokuşmuş, çürümüş hükümleri dâhilinde değil, hududullah dâhilinde ve hükmüllah üzere çalışmak, bir ibadettir.Avrupa kirliliğine imanlarını bulaştıranlar, Müslüman kalamazlar. İmanımız her gün her saniye şu sorgulamayı bizden ister: Allah’ın âyetleri mi, Avrupa Birliği’nin kriterleri mi?Müslümanlar kıyamet şartlarını yaşıyorlar. Müslümanların gündeminde İslâm Birliği yerine Avrupa Birliği var. Avrupalıların silahlarıyla Müslümanlar ölmeye, Avrupalılar sömürmeye devam ediyor. İmanı olan her Müslüman kendi kendine sormalıdır: Yarın Allah’ın huzuruna vardığımda Allah benden niçin Avrupa Birliği’ne girmedin diye mi soracak, yoksa niçin İslâm Birliği’ne girmedin mi ya da din kardeşlerine bütünleşmedin diye mi soracak?Halkı Müslüman ülkelerin Avrupa Birliği yolunda olmaları, bunun için çalışıyor olmaları, Haçlıların bir zaferidir. Avrupa birliği yolunda olmak, firavunların yolunda olmak demektir. Avrupa Birliğine girmek için çalışmak, bir an önce Hıristiyanlaşmak, Yahudileşmek, Dünyevileşmek ve Müşrikleşmek için çalışmak demektir.İslâm topraklarında Avrupa’nın hükümleri, Avrupa Birliğinin kriterleri Allah’ın âyetlerinin yerine ve önüne geçirildiği günden bu yana kan ve katliamlar durmuyor. Avrupa, dünya terör örgütlerinin sığınma kalesidir. Dünyada masum insanları öldüren, hayatı zorlaştıran terör örgütleri, şer şebekeleri Avrupa tarafından himaye edilmektedirler. Kan ve katliamla varlıklarını ispatlamaya çalışan terör örgütlerinin ellerindeki silahlar, aletler ve edevatlar Avrupa patentlidir. Dolasıyla Avrupa terör örgütlerinin doğal mütfekkidir. Şeytan Amerika’nın terör karakolu İsrail Avrupa menşelidir. Avrupa’nın bir parçası olarak görülmektedir. İsrail ne yaparsa yapsın, hangi vahşete ve katliama imza atarsa atsın teşhir edilemez. İnsan hakları Avrupa içindir, Batı içindir, Amerika ve İsrail içindir. Küresel sistemin lordlarının kapıkulları gibi çalışan medyanın marifetleriyle bütün Avrupa’da İslâm ve Müslüman düşmanlığı yayılıyor. Avrupa yarınki nesillerine bir tek İslâm düşmanlığını armağan ediyor. Avrupa’da bütün insanlığın gözünün önünde masum Müslümanlar yakılıyor. Asrımızda Avrupalı politikacılar İslâm ve Müslüman düşmanlığı üzerinden itibar kazanmaya çalışıyorlar.Avrupa, küresel uyuşturucu trafiğinin ana merkezidir. İnsanlığı tüketen kötülükler Avrupa’dan dünyaya yayılıyor. Avrupa kıtasının başkentleri, kötülüklerin organize edildiği yuvalardır.Avrupa, talanı haklı kılmak için yalanlardan kurulu bir dünyadır. Avrupa vahşettir. Vahşet ise bulaşıcıdır. Avrupa’nın en büyük hedefi, İslâm coğrafyasını Batı Emperyalizminin tarlası haline getirmektir.  mustafa çelikyeni akit