Şirk Nedir?

Şirk Nedir?

Şirk Nedir?

 

Şirk deyince aklımıza, hemen tarif olarak Türkçe de sıkça kullandığımız, “Allah’a Ortak koşmak” deyimi geliyor. Doğru olsa da tam olarak şirkin manasını anlatmıyor. O halde Allah’a ortak koşmanın ne demek olduğunu, nasıl anlamalıyız? Evvela şunu açıklamakta fayda var: Peygamberimiz gelmeden önceki cahiliye toplumunda bu günkü manada Ateist, yani Allah’ın varlığını inkâr eden, “Allah yok, her şey kendi kendine var oldu” diyecek kadar cahil, o günkü cahiliye toplumunda bile bulunmuyordu. Bilakis, o günkü insanlar Allah’ın var olduğuna, bir olduğuna, hatta yeri göğü de Allah’ın yarattığına inanıyorlardı. 

Bu durum Kur’an-ı kerimin birçok ayetinde açıklanır, mesela: “Andolsun ki, onlara: “Gökleri ve yeri yaratan kimdir?” diye sorsan; “Allah’tır” derler. De ki: “Öyleyse bana bildirin; Allah bana zarar vermek isterse, Allah’ı bırakıp da taptıklarınız, O’nun verdiği zararı giderebilir mi? Yahut bana bir rahmet dilerse, onlar O’nun rahmetini önleyebilir mi?” De ki: “Allah bana yeter! Güvenecek olanlar, yalnız O’na dayanıp güvensizler. (Zümer 38)

Ayette de açıkça anlatıldığı gibi cahiliye müşrikleri, yeri göğü Allah’ın yarattığına inanıyorlardı. Müşriklerin istediği ise, dünyalık işlerinde kendilerine Allah yanında yardımcı olacak, ihtiyaçlarını bildirecek, Darda kalınca veya bir felakete düşünce kendilerine şefaat, yardım edecek, Allah’a yakın olan, Allah’ın sevgisini kazanmış aracı birini arıyorlardı. İşte kendileri ile Allah arasında aracı kabul ettikleri kişileri, Allah tarafından bazı yetkiler verildiğine; kendilerine Allah yanın da yarar sağlayacağına veya bazı zarar verici şeylerde kurtaracağına Allah’ü Teâlâ’nın izin verdiği, dost kabul ettiği geçmişte yaşamış, ölmüş kimseleri putlaştırıyor, ilahlaştırıyor ve isteklerini o aracılara yöneltiyorlardı. 

 Şirki, yani kendinin yetkilerini başkasına vermeyeceğini, her şeyi yapmaya gücünün yettiğini; bir yardımcıya ihtiyacı olmadığını bildiren Yüce Allah, onları şöyle ikaz ediyordu: “Ey insanlar! Size örnek verildi. Şimdi onu iyi dinleyin: Sizin Allah’tan başka taptıklarınız güç birliği yapsalar bir sinek dahi yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa, bunu ondan geri alamazlar. (Çünkü) isteyende aciz, (Kendisinden) istenen de.” (Hac, 73)

 Bu ayetlerin ve daha birçok ayetin ışığında şirki şöyle anlayabiliriz: “Geçmişte ve günümüz de, Allah’ı yaratıcı, rızık verici, öldürücü, diriltici ve kâinatı idare edici kabul edenlerin, kendilerini garantiye almak, arzularına tez elden ulaşmak, felaket ve afetlerden kendilerini hemen kurtarmak için aracı birilerini Allah’tan yetkili, iş yapabilir, menfaat sağlayabilir veya kötülükten kurtarabilir sanmalarına” şirk denir. 

   Günümüz de bir kısım tasavvuf ve tarikat ehlinin Üstad’larına, Şeyhlerine Kutup, Gavs isimleri vererek ve onları aracı yaparak Allah’tan istemleri gereken yardımları, onlardan istemlerine şirk denir mi, denmez mi? Bu durumu anlamak için şirkin ne olduğunu anlatan ayetlerin bir kısmını buraya yazacağım, kararı size bırakacağım.

- “Ve onların çoğu başka varlıklara da Tanrısal nitelikler yükleyerek Allah’a inanırlar (İmanlarına şirki karıştırırlar). (Yusuf, 106)

- “Allah’ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere yalvarandan daha sapık kim olabilir? Oysa onlar, bunların yalvardıklarından habersizdirler.” (Ahkaf, 5)

- “Belki kendilerine yardım edilir diye Allah’tan başka ilah edindiler.” (Yasin,74)

- (Rahmanın kulları) “Onlar, Allah ile beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen 8Kimselerdir.)” (Furkan, 68)

- (Ey Rabbimiz!) “Yanız sana ibadet/kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.” (Fatiha, 5)

- “Ey inananlar! Sarsılmaz bir sabır ve namazla (Allah’tan) yardım dileyin! Unutmayın ki, Allah zorluklara karşı sabredenlerle beraberdir.” (Bakara, 153)

- “Hem sabır, hem de namazla Allah’tan yardım isteyin.” (Bakara, 45)

- “…İşte Rabbiniz Allah budur, mülk O’nundur; O’ndan başka yalvarıp durduklarınız ise bir hurma çekirdeğinin zarı kadar bile bir şeye sahip değillerdir. (Fatır, 13)

- “Öyle ise sakın Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarma! Sonra azaba uğratılanlardan olursun. (Şuara, 213)

- “Şüphe yok ki mescitler (Yalnızca) Allah’a aittir. Öyleyse, Allah ile beraber başka hiçbir şeye kulluk etmeyin. Dua etmeyin, yalvarmayın.” ( Cin, 18)

- “De ki: “Şüphesiz ben ancak Rabbime ibadet ederim ve O’na ortak koşmam.” Cin, 20)

  Bu konuda çok ayetler olmasına rağmen şirki anlamak ve anlatmak isteyen kardeşlerime yardımcı olmak maksadıyla konuyla ilgili ayetlerin Sure ve ayet numaralarını yazarak yardımcı olmak istiyorum. 

Fatır, 40- Müddessir, 48- Kasas,69- Bakara- 107- Mü’min, 20- Fussılet, 48- Tur, 26,28- Ahkaf,4- Zümer, 8- Mü’minun, 72- Tevbe, 13- Nahl, 52- Rad, 14- Kehf, 102- İsra, 22.

 

Bekir Çöl

hilal haber

Google+ WhatsApp