Kültür ve dayanışma

Kültür ve dayanışma


Küresel kuşatma altında insanların, özelde de Müslümanların dayanışmaları güç kazandırır. Küresel kuşatma emperyal bir ruh taşıyor. Bizim açımızdan ruhsuzluk. Ondan kurtulmanın, korunmanın yolları özelde Müslümanların kendi aralarındaki dayanışmaları ile olabilir

 

Her Müslüman toplumun kendine özgü bir tarzı var. Kültürel farklılıklar karmaşadan çok çeşitliliktir. Bu, birbirilerini zengin kılma özellikleri taşır. Ülkemiz sınırları içinde toplulukların farklılıklarının olması doğal. Mutfak, konuşma, davranış, folklor, mizah, şiir ve daha birçok tarzlar var, olabilir. Müslüman milletin kendi aralarında da gerek ırk, gerek coğrafi farklılıklar, dil, mimari gibi birbirinden ayrılabilir. Anadolu’da geçmiş zamandan gelen farklı zenginlikler de var. Ermeni kültürü, Müslüman kültürü, Arap, Acem, Türk, Kürt, Alevi, Sünni gibi farklı kesimler olduğundan bunlar birbiriyle kaynaştıklarından zengin bir kültür ortamı oluşturmuşlardır.

 

Günümüzde küresel kuşatma hemen bütün kesimler için geçerli. Öyle ki yukarıda sıraladığımız kesimlerin çocukları bu kuşatmanın altında ve kendilerine ait olmayan bir yabancılık içindedirler.

 

Müslümanlar zor zamanlarda birbirlerine sahip çıkıyorlar, çıkmaları gerekir. Filistin, Bosna, Mynamar, Suriye, Irak, Afganistan, Doğu Türkistan gibi. Ülkemiz sınırları içinde farklı kesimlerin olması doğal. Bunlar değiştirilemez. Bundan dolayı birlikte yaşayabilme ve güçlü kalabilme için sağlıklı ve doğal dayanışmaya gereksinim var. Filistin bir yanımız, Doğu, Güneydoğu, Batı diğer yanlarımız. Şiddeti, nefreti ve öfkeyi körükleyen her hâl ve davranıştan kaçınmanın, birlikte olabilmenin dili var. Bu kültür dilini iyi korumalıyız.

 

Biz İslâm medeniyetinin unsurlarıyız. Güçlü manevi bağlarımız bulunuyor.

 

Yeni kuşakların dilini iyi anlama, onlarla birlikte olma birlikte yeni tasarımlarda bulunma ana eksen olmalı. Onları aşağılama, öteleme, yok sayma kayba neden olur. Bu, hemen bütün topluluklar için geçerli.

 

Müslümanların genç insan olarak büyük bir birikim var. Bu birikim iyi yönlendirilir, eğitilir ve donanımlı hâle getirilir güç birliği oluşturulursa sorunların büyük bir kısmının üstesinden gelinir. Durduk yerde, çaba göstermeden hiçbir sonuç alınamaz. Siyasal kavga ve gerilimlere kapılmadan, kültürel ortak dil arayışları birbirini anlama ve tanımayı sağlar.

 

Edebiyat ve şiir, roman, öykü, önemli araştırma eserleri yakınlaşmayı sağlar ve güçlendirir. Geçmişten günümüze ortak kültürel birikimler birlikte değerlendirilmeli. Horasan’dan Endülüs’e, Anadolu’ya, Kafkasya’dan Afrika’ya, Balkanlar’dan Arabistan’a, Endonezya’dan Pakistan’a, Türkistan’a, Müslümanların yaşadığı bütün coğrafyaya… Bu büyük kültür coğrafyası büyük zenginlik. Ortak dil kültür, sanat ve edebiyattır. Yeryüzünde herhangi bir yerde yaşayan Müslümanlar manevi bağlarla birbirlerine bağlıdırlar.

 

Irk ve kavimler de çeşitliliğimizi gösteriyor. Müslüman toplumlarda ırk öncelik değil. İslâm medeniyetinin ortak dili ruhunda var. Bunlar birbirimizle dayanışmayı gerektirir. Müslümanlar emperyalizmin tuzağına düşmemiş olsalardı dünyanın çehresi bugün çok farklı olurdu.

 

Her şey insanla olur ve insan ile kaimdir. İnsan olma erdem ve bilincinden değerlerin öne çıkması öncelik. Küresel bunalım insanı huzursuz ediyor. Sınırlı bakışlar ile sorunların üstesinden gelinemez.

 

Edebiyatını, sanat ve düşüncesini, insanlığı kuşatacak ama kendi ruhuyla besleyecek donanımlı eserlerin öne çıkarılması önceliğimiz.

 

Emperyalizmin oynadığı oyunların figüranlarıyız ne yazık ki. Bize biçilen rollerde yer almayı görev bilmişiz. Sonu olmayan bu oyunla kendi sonumuzu getiriyoruz.

 

Günlük, sıradan bakışlardan uzak, sağlıklı ve derinlikli düşünmekten başka seçeneğimiz yok.

Google+ WhatsApp