Kategori : Kavramlar ve Tefsir

Mücadile suresi ve kadın tasavvurumuz

Mücadile suresi ve kadın tasavvurumuz

Kur’an’da “kadınlar” (en-nisâ-) adında bir sure var, bunu çoğu kimse biliyor. Fakat Kur’an’da, “hakkını arayan kadın” veya “hakkını almak için mücadele eden kadın” adında bir sure olduğunu kaç kişi biliyor? Evet, Mücadile suresinden söz ediyorum. Sure Türkiye’de daha çok Mücadele

Okuldaki çocuklar: Vadideki kuzular

Okuldaki çocuklar: Vadideki kuzular

Eğer ebeveynseniz, gözünüz gibi koruduğunuz yavrunuzu okul adı verilen bu ülkenin “sisli ve puslu vadilerine” emanet etmişseniz, bu mısraı şimdilerde şöyle terennüm etmelisiniz: Tedirginiz hepimiz, yaşasın çocuğumuz! Niçini belli. Türkiye’deki ideolojik eğitim, mitolojideki hayatta kalmak için çocuk

İndirilen dine karşı uydurulan paralel din!

İndirilen dine karşı uydurulan paralel din!

Müslüman, bir gruba ait olan değil bir duruşa sahip olan insandır. İslam da bir gruba mensup olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Daha önce bu minberden “asıl tehdidi ben paralel devletten değil paralel dinden görüyorum” demiştim. Ondan evvel de

Kur’ân’ı Aşağılık Kompleksi İle Yorumlamak

Kur’ân’ı Aşağılık Kompleksi İle Yorumlamak

“Gevşemeyin, üzülmeyin; eğer (gerçekten) îman etmişseniz en üstün olan sizlersiniz” (Âl-i İmran 139). Târih boyunca müslümanlar ilk defâ modernite ile birlikte, düşmanları karşısında aşağılık kompleksine kapılmaktadırlar. Çünkü gevşemişler ve îmanları azalmıştır. Böyle olunca da beşerî güce

Affet bizi ey Kudüs

Affet bizi ey Kudüs

İslâm'ı bir vücut kabul edersek o vücudun şahdamarı sensin ey Kudüs! Senin ayakların üzerinde durur, senin gözlerinle görür, senin kulaklarınla duyar, senin dilinle konuşur, senin elinle barışa uzanırız. Mekke ve Medine'den sonra üçüncü ilâhî

Tarih Tasavurumuz

Tarih Tasavurumuz

Nedir tarih? Olgular ve yaşanmışlıklar mıdır? Her olgu ve her yaşanmışlık tarih midir? Değilse hangilerinin tarih olduğuna kim, neye dayanarak karar verir? İşin içine tercih ve seçim girince orada saf tarihten söz edilebilir mi? O zaman ‘tarih’ dediğimiz ilim

Ahlak Dinin Temelidir

Ahlak Dinin Temelidir

İlahi adalet” ile “beşeri adalet”in arası açıldı. Adalet sadece ahirete hasredilerek, insanın adil bir dünya kurma iddiası yok edildi. Din binasının temel katı olarak ahlak İbn Abbas’a göre din şu dört unsurdan oluşur: Ahlak. Akide. İbadât. Muamelat. Eğer İbn Abbas’a aidiyeti sahihse, onun bu dört unsuru

İman: Allah’a güvenmek İslam: Güvendiğine teslim olmak

İman: Allah’a güvenmek İslam: Güvendiğine teslim olmak

İslam: allah’ın hakkını allah’a teslim etmenin o’na kayıtsız şartsız teslim olmaktan geçtiğini bilerek, bu sayede iç barışa ve ebedi kurtuluşa ermek demektir. İman dinin ruhudur, İslam dinin bedenidir İman ve İslam kavramlarının eşanlamlı olduğunu söyleyenler olmuştur. Bu öncelikle dil açısından doğru değildir. Zira isimlerin farklılığı manaların farklılığına

İlim dindir, din ilimdir

İlim dindir, din ilimdir

İlim nedir? Bir önceki konu olan takva, bir “bilinçlilik” hali idi. Ama o bilince ulaşmak için ‘ser-maye/ana-maya’, yani ‘yakıt’ gerektir. İşte ilim insanı o bilince ulaştıran ‘ser-maye’, yani yakıttır. Bu yüzden bilgi olmadan bilince ulaşılmaz. Bir medeniyeti, o medeniyetin kurucu aklı üretir. Medeniyetleri birbirinden ayıran

Vicdanın salih ameli olarak: Takva

Vicdanın salih ameli olarak: Takva

Razi: “Takva, haşyet’tir” (İ’lem enne’t-takva hiye’l-haşye) der. Razi bu tarifi yaptığı yerde şu âyeti örnek verir: “Ey insanlar! Rabbinize karşı takvalı olun” (Nisa 4/1) Oysaki burada mü’minlere değil bütün insanlığa hitap edilmektedir. Âyette haşyet yalnızca Allah ismine (haşyetullah) izafe edildiği halde, takva Allah zat ismi ve Rab

Vahiy Allah’ı Tanıtan En İyi Kılavuzdur

Vahiy Allah’ı Tanıtan En İyi Kılavuzdur

Vahyin inşa ettiği hayatın merkezinde Allah vardır. Merkezinde Allah’ın olduğu bir hayatın iki kanadı vardır: Tevhîd ve adalet. Tevhîd kanadı insan-Hâlık ilişkisini, adalet kanadı insan-mahlûk ilişkisini temsil eder. İnsan ancak bu iki kanat sağlam olursa, sonsuz saadet menziline doğru

KUR’AN’IN ÖZÜ FATİHA: ELEŞTİREL AKLI FARZ KILAN SÛRE

KUR’AN’IN ÖZÜ FATİHA: ELEŞTİREL AKLI FARZ KILAN SÛRE

Okumak seslendirmek değildir. Cep telefonunuzun okuduğu gibi okuyorsanız, cep telefonunuz ne kadar istifade ediyorsa o kadar istifade edersiniz. Bilgisayarınızın okuduğu gibi okuyorsanız, bilgisayarınız Fatiha’yı okumakla ne kazandıysa siz de onu kazanırsınız. Flash belleğinizin okuduğu gibi

Davet etmek iki ayaklı dua olmaktır

Davet etmek iki ayaklı dua olmaktır

Da’ve(t), “bir şeyi veya birini, kendine veya bir başka şeye sesle, işaretle, eylemle çağırmak” demektir. Davetin muhatabı işitme ve icabet etme yeteneği olan her tür varlıktır. Du’â, kalbin davetidir. Aynı kökten gelen

“Kur’an’ın Devrimi Kur’an’a Karşı Devrim”

“Kur’an’ın Devrimi Kur’an’a Karşı Devrim”

Kabilecilik insanlığın tüm zamanlarındaki en büyük zehirlerden bir tanesidir ve bugün “kabilecilik” her türlü asabiyet, her türlü holiganlık ve her türlü yobazlığın adıdır. Kabilecilik; değişik zamanlarda, değişik mekânlarda, değişik coğrafyalarda, değişik isimlerle

Hasenattan Salihata Pasif İyiden Aktif İyiye

Hasenattan Salihata Pasif İyiden Aktif İyiye

Can aktiftir. Can, girdiği bedeni aktif hale getirir. Çıktığı bedeni pasif bırakır. Can sadece makro planda değil, mikro planda da aktiftir. Hücreler buna örnektir. Hücre canlıysa aktif, aktifse canlıdır. Hücre öldüğü zaman pasif hale geçer. Ruh aktiftir. Beşeri insan yapan ve