Kategori : Kavramlar ve Tefsir

Namaz nedir?

Namaz nedir?

Salât sadece kuldan Allah’a yükselen fiille desteklenmiş bir dua değil, Allah’tan kula da fiili bir icabettir. Türkçe konuşanlar salât’a “namaz” derler. Namaz, Farsça “ibadet” manasındaki nemaz’dan Türkçe’ye geçmiştir. Zira ilk Müslüman olan Türkler’in İslâmi kavramları öğrendikleri

İnfak Nifakın Panzehiridir

İnfak Nifakın Panzehiridir

40’tan 1 çıkarsa rasyonel matematiğe göre 39, iman matematiğine göre 400 kalır. Zekâtı verilen malın artışı, budanan çubuğun üzümündeki artışa benzer ve buna “bereket” adı verilir. Servet mülkiyet değil emanettir Kur’an’da sadece üç şey “Allah yolunda” (fî sebilillah) kaydı düşülerek emredilir: Cihad, hicret, infak. Bu kayıt infakı bir yönüyle

İhlâs: Dini Allah’a Has Kılmak ve Samimi Olmak

İhlâs: Dini Allah’a Has Kılmak ve Samimi Olmak

Dinî kavramları Kur’an’ın onayına sunmak İslam’ın, kendine has kavramsal bir bünyesi vardır. Bir kavramın, İslam’ın bünyesine ait olup olmadığını test etmenin tek doğru yolu, o kavramı Kur’an’ın onayına sunmaktır. Zira Kur’an, sadece önceki vahiylerin ve onların

Kur’an’ın anlamıyla buluşmak

Kur’an’ın anlamıyla buluşmak

Akıl vahyin iniş nedenidir. Vahye muhatap olmanın asgari şartı akıl sahibi olmaktır. Akıl kalbin emniyet kemeridir; duyguları iradeye bağlar. Eğer arıya vahyedildiğini bildiren ayette olduğu gibi vahyin “içgüdü” anlamını kastetmiyorsak, vahyi akıldan ayrı

İnsan Hakları – İnsan Sorumlulukları

İnsan Hakları – İnsan Sorumlulukları

Allah hakkı, ancak iki şekilde kulun boynundan düşer: ya kulluk borcunu eda ederek, ya da hak sahibi olan allah’ın mağfiretine nail olarak. Burhan mektebine göre, her varlığın illetine (inniyye) hak denir. Zira varlık sahibi her şeyin bir hakikati vardır. Bir şeyin varlığı sabitse, hakikatinin varlığı da

Tabiat ve Kur’an Ayetleri Işığında İlk İnsanın Yaratılışı

Tabiat ve Kur’an Ayetleri Işığında İlk İnsanın Yaratılışı

Yeryüzünde fesat çıkaran ve kan döken kimdi? “Hani, senin Rabbin melâikeye ‘Ben yeryüzünde bir halife atamaktayım’ dediği zaman da şöyle sormuşlardı: ‘Yeryüzüne fesat çıkarmakta ve kan dökmekte olan birini mi atayacaksın; üstelik biz seni övgü ile tesbih ve

Sünnetullah ya da İlahi Tutarlılık

Sünnetullah ya da İlahi Tutarlılık

Rabbimizin Sırat-I Müstakim Üzere Olduğundan Ve Takva İle Yani Sorumluluk Bilinciyle Davrandığından Kaç Müslümanın Haberi Var? Allah tasavvurumuzu Kur’an’a arz etmek Yüceler yücesi Rabbimiz, vahyi ile bizi sırat-ı müstakime, yani “dosdoğru yol”a çağırır, değil mi?! Peki, kâinatın tek efendisi olan Rabbimizin bizzat kendisinin

Gençliğe sesleniş

Gençliğe sesleniş

Allah’a hamdolsun; insanlara genç kalma yeteneğini üflediği için. Kutlu elçisine selam olsun; ‘bir ömrün her günü nasıl genç kalınır?’ sorusunun cevabını hayatıyla öğrettiği için. Yediden yetmişe siz gençlere selam olsun. Her insan gibi benim de hayalim vardı. Hayalim rüyam oldu. Rüyam duam,

Kur’an Nesli Projesinin Hikâyesi

Kur’an Nesli Projesinin Hikâyesi

Kur’an nesli’ni inşa sorumluluğu, kur’an’a iman eden herkesin boynuna borçtur. Bu, aynı zamanda vahyin, ona inananlar üzerindeki hakkıdır. Bir şey için ne kadar bedel ödedinizse, o şey üzerine o kadar titrersiniz. Bir şeye verdiğiniz değer, verdiğiniz emekle

Hasenattan Salihata Pasif İyiden Aktif İyiye

Hasenattan Salihata Pasif İyiden Aktif İyiye

Yüce Allah aktiftir. Zira O, “her an hayata müdâhildir” (55:29). Esmâ-i hüsnâyı oluşturan isimlerin kâhir ekseriyeti ism-i fail formudur. İsm-i fail formu, sahibinin “nesne” değil “özne” oluşuna delalet eder. Bunlardan bir kısmı düz, bir kısmı

Kardeşlik Aşkına

Kardeşlik Aşkına

Tevhidin sosyal karşılığı vahdet, şirkin sosyal karşılığı tefrikadır. Bir başka ifadeyle, tevhid akidevî vahdet, vahdet sosyal tevhiddir. Tevhid ve kardeşlik Kardeşlik meselesinin çıkış ve varış noktası nedir? Kardeşlik konusunu konuşmaya

İnsan Devleti

İnsan Devleti

Kâinatta mutlak erk ve iktidar kullanma yetkisi Allah’a mahsustur. İnsanın mutlak erk ve iktidar kullanmaya kalkışması, Allah’ın alanına tecavüzdür. Bu insanı tiranlaştırır. İlahi siyaset – insani siyaset Siyaset, yönetmektir. Yönetmek, tarihi aşan bir şeydir, insanla sınırlanamaz. Yönetme fiilinin en belirgin sonucu

Bayram

Bayram

Müslümanın iki bayramı vardır: Ramazan ve Kurban bayramları. Bunların ikisi de hicretin 2. yılından itibaren kutlanmaya başlamışlardır. Esasen Ramazan orucu da ilk defa bu yıl farz kılınmış, orucun ardından Müslümanlar bayram yapmışlardır. Ramazan Bayramı’na “fıtır sadakası” (can-baş sadakası)

Kadir Gecesi

Kadir Gecesi

El-Kuddus, Allah’a ait bir sıfattır. İslam vahyinin zirvesi olan Kur’an, bu sıfatı yalnızca Allah için kullanır. Sözcüğün gramatik yapısı gereği, anlamı hem “özünde mutlak mukaddes olan”a, hem de “kutsal kılma yetkisi yalnızca kendisine ait olan”a tekabül eder. Bunun birinci anlamı, Allah dışında kutsayıcı bir otoritenin

Takva

Takva

Fıtrat bizim tercihimiz değil, Yaratıcının bize bahşettiği idi. Dolayısıyla fıtrat üzerindeki tasarruf sadece Allah’a aitti. Kur’an’dan yola çıkarak bu sonuca varıyoruz. Ahlaka gelince… Kısmen fıtrata, kısmen bize dönüktü. Ahlakın sabiteye dönük yüzü hilkat, hilkatin değişkene dönük yüzü ise ahlaktı. Zira