Kategori : Kavramlar ve Tefsir

Vahiy Eksenli Bir Hayatın İnşasında Âlimlerin Rolü

Vahiy Eksenli Bir Hayatın İnşasında Âlimlerin Rolü

Bir malumatın “ilim” hüviyetini alabilmesi için, gösterge olan bilgi ile o bilginin gösterdiği hakikat arasındaki asli bağ keşfedilmeli ve koparılmamalıdır. İslam uleması arasında ilmin birçok tarifi vardır. Bu tarifler, tarifi yapanın meşrebine ve mezhebine bağlı olarak değişiklik gösterir. Sırf ilmin tarifinden yola çıkarak, bürhan, beyan ve irfan ehlinin

Kur’ani kavramlar ve tasavvurun inşası

Kur’ani kavramlar ve tasavvurun inşası

Allah’ın gör dediği yerden bakmayan, Allah’ın gösterdiğini göremez. Evet, Allah’ın gör dediği bir yer var, Allah’ın gösterdiği bir hakikat var. Allah’ın gör dediği yerden bakıp gösterdiğini görmek için gereken ilk şey, Kur’an ile inşa olmuş bir tasavvura sahip olmaktır. Kur’ani kavramlar, işbu tasavvur inşasında

Allah Rasulü’nün Haccı

Allah Rasulü’nün Haccı

Hz. Peygamber hicretten sonra 9 yıl haccetmeden durmuş, 10. yıl haccedeceğini ilan etmiştir. Rasulullah’ın bu tek haccı tarihe “Veda Haccı” olarak geçmiştir. Bu hac sırasında müminlere “Haccınızı benden alın” diye emretmiştir. Huzû ‘annî menâsikekum (“Haccınızı benden alınız”) “Haccın fıkhını nereden öğreneyim?” sualine verilecek en güzel cevap

Mü’minlere Merhamet Kanatlarını Ger!

Mü’minlere Merhamet Kanatlarını Ger!

“O vakit Allah’tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın! Eğer sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi...” (Âl-i İmran: 159) Kaba ve katı kalpli kimse başka bazı erdemlere sahip olsa da muhataplarında nefret uyandırır, insanlar

Namaz nedir?

Namaz nedir?

Salât sadece kuldan Allah’a yükselen fiille desteklenmiş bir dua değil, Allah’tan kula da fiili bir icabettir. Türkçe konuşanlar salât’a “namaz” derler. Namaz, Farsça “ibadet” manasındaki nemaz’dan Türkçe’ye geçmiştir. Zira ilk Müslüman olan Türkler’in İslâmi kavramları öğrendikleri

İnfak Nifakın Panzehiridir

İnfak Nifakın Panzehiridir

40’tan 1 çıkarsa rasyonel matematiğe göre 39, iman matematiğine göre 400 kalır. Zekâtı verilen malın artışı, budanan çubuğun üzümündeki artışa benzer ve buna “bereket” adı verilir. Servet mülkiyet değil emanettir Kur’an’da sadece üç şey “Allah yolunda” (fî sebilillah) kaydı düşülerek emredilir: Cihad, hicret, infak. Bu kayıt infakı bir yönüyle

İhlâs: Dini Allah’a Has Kılmak ve Samimi Olmak

İhlâs: Dini Allah’a Has Kılmak ve Samimi Olmak

Dinî kavramları Kur’an’ın onayına sunmak İslam’ın, kendine has kavramsal bir bünyesi vardır. Bir kavramın, İslam’ın bünyesine ait olup olmadığını test etmenin tek doğru yolu, o kavramı Kur’an’ın onayına sunmaktır. Zira Kur’an, sadece önceki vahiylerin ve onların

Kur’an’ın anlamıyla buluşmak

Kur’an’ın anlamıyla buluşmak

Akıl vahyin iniş nedenidir. Vahye muhatap olmanın asgari şartı akıl sahibi olmaktır. Akıl kalbin emniyet kemeridir; duyguları iradeye bağlar. Eğer arıya vahyedildiğini bildiren ayette olduğu gibi vahyin “içgüdü” anlamını kastetmiyorsak, vahyi akıldan ayrı

İnsan Hakları – İnsan Sorumlulukları

İnsan Hakları – İnsan Sorumlulukları

Allah hakkı, ancak iki şekilde kulun boynundan düşer: ya kulluk borcunu eda ederek, ya da hak sahibi olan allah’ın mağfiretine nail olarak. Burhan mektebine göre, her varlığın illetine (inniyye) hak denir. Zira varlık sahibi her şeyin bir hakikati vardır. Bir şeyin varlığı sabitse, hakikatinin varlığı da

Tabiat ve Kur’an Ayetleri Işığında İlk İnsanın Yaratılışı

Tabiat ve Kur’an Ayetleri Işığında İlk İnsanın Yaratılışı

Yeryüzünde fesat çıkaran ve kan döken kimdi? “Hani, senin Rabbin melâikeye ‘Ben yeryüzünde bir halife atamaktayım’ dediği zaman da şöyle sormuşlardı: ‘Yeryüzüne fesat çıkarmakta ve kan dökmekte olan birini mi atayacaksın; üstelik biz seni övgü ile tesbih ve

Sünnetullah ya da İlahi Tutarlılık

Sünnetullah ya da İlahi Tutarlılık

Rabbimizin Sırat-I Müstakim Üzere Olduğundan Ve Takva İle Yani Sorumluluk Bilinciyle Davrandığından Kaç Müslümanın Haberi Var? Allah tasavvurumuzu Kur’an’a arz etmek Yüceler yücesi Rabbimiz, vahyi ile bizi sırat-ı müstakime, yani “dosdoğru yol”a çağırır, değil mi?! Peki, kâinatın tek efendisi olan Rabbimizin bizzat kendisinin

Gençliğe sesleniş

Gençliğe sesleniş

Allah’a hamdolsun; insanlara genç kalma yeteneğini üflediği için. Kutlu elçisine selam olsun; ‘bir ömrün her günü nasıl genç kalınır?’ sorusunun cevabını hayatıyla öğrettiği için. Yediden yetmişe siz gençlere selam olsun. Her insan gibi benim de hayalim vardı. Hayalim rüyam oldu. Rüyam duam,

Kur’an Nesli Projesinin Hikâyesi

Kur’an Nesli Projesinin Hikâyesi

Kur’an nesli’ni inşa sorumluluğu, kur’an’a iman eden herkesin boynuna borçtur. Bu, aynı zamanda vahyin, ona inananlar üzerindeki hakkıdır. Bir şey için ne kadar bedel ödedinizse, o şey üzerine o kadar titrersiniz. Bir şeye verdiğiniz değer, verdiğiniz emekle

Hasenattan Salihata Pasif İyiden Aktif İyiye

Hasenattan Salihata Pasif İyiden Aktif İyiye

Yüce Allah aktiftir. Zira O, “her an hayata müdâhildir” (55:29). Esmâ-i hüsnâyı oluşturan isimlerin kâhir ekseriyeti ism-i fail formudur. İsm-i fail formu, sahibinin “nesne” değil “özne” oluşuna delalet eder. Bunlardan bir kısmı düz, bir kısmı