Işığın Gücü

Işığın Gücü


Her düşünüş, her insan teki kendi konumunu korumak ve kendi gücünü göstermek ister. İnsanlar arasındaki çatışmaların nedeni de budur. Gücün üstünlüğü, ya da kendini üstün görme edimi.

 

İnsan, yaratılan bir varlık. Yaratılışı gereği bilinç ve düşünce sahibi. İnsanın hayat yolculuğu bulunduğu düşünce, aile kültürü, çevre ve bilgi edinme sürecinde şekillenir. Ruhu belli bir düşünce ile yoğunlaşınca kişiliği de gelişim sürecinde oluşur.

 

Düşünceleri ve ortamları belirleyen dindir. Dinler de kendi çevrelerinin koşullarında ve ortamında oluşur, gelişir, olgunlaşırlar.

 

Güçlü olanlar hem kendi konumlarını korurlar hem de bir daire olarak gelişir etrafındakileri de etkilerler. Etkilenenler o daireye dâhil olurlar.

 

Kimileri zor ile baskın olur, kitleleri, toplulukları, ülkeleri ya işgal ederler ya da kendilerine bağlar ve bağımlılaştırırlar. Modern dönemde sömürgecilik daha çok dolaylı ama çok etkili bir biçimde varlığını ve etkisini sürdürüyor. Emperyalizmin gücünün birçok göstergesi var. Bunlar maddî olabileceği gibi en etkili olanı da güç’tür. Güç yani zorbalık.

 

Emperyal güçler işgal ettikleri ülkeleri, belli bir dönemde yönetirken bir yandan da dönüştürürler. Onlara sundukları kimi olanakları bir lütuf olarak gösterirler. İşgal edilenler onlara karşı içten içte tepkileri olsa da süreçte bağımlı olurlar.

 

Bir ülkeyi işgal edip çekildiklerinde dengeleri değişen, bozulan ve çarpılan bir topluluk bırakırlar. Çünkü onlar öncelikle yabancıdırlar. İşgal ettikleriyle sadece çıkara, maddeye bağlı ilişkileri olur. Çekildiklerinde sadece bir karmaşa bırakmazlar bir yıkım da bırakırlar.

 

Halkların bunalımı, çatışmaları ondan sonra başlar. Birbiriyle didiştiklerinden asıl işlerini yapamazlar, zamanları kalmıyor.

 

İslâm milletinin manevî ve bağlayıcı, birleştirici gücü var. İbadetlerinden günlük yaşayışlarına, ilişkilerinden insan algısına kadar. Manevî bir sevgi bağı bulunur. Bu, büyük bir güç. İslâm karşıtı olanların endişe ettikleri bu özellikleridir. Bu milleti bertaraf etmenin tek yolu kendi iç dünyalarında çatıştırma ve birbirine düşürmedir.

 

İnsanlığın her dönemde olduğu gibi İslâm ışığına, manevîliğine gereksinimi var. İnsanlığın sürüklendiği uçurumun, tükettiği ve bir daha iki yakasını bir araya getiremeyeceklerinin, felâketlerin farkına varması gerekir. Bunun için de bu sorumluluk gene Müslümanlara düşüyor. İslâm’ın manevî ışığını kendi nefsinde yaygınlaştırması hem kendisi hem de insanlık için bir gereklilik ve bir zorunluluk.

 

İnsan için sınırlı bir zaman var. Bu ömrün ne kadar süreceği kestirilemiyor. İçinde bulunulan zamanı hakkıyla ve yerinde değerlendirmesi insanlığın kazanımı olur. Elbette kendisinin de.

 

Karanlıklar zaman ve mekânda da belli bir sınıra sahiptir. Geceler gelir geçer, bunalımlar nöbetler hâlinde oluşur. Ona karşı tedbir alınırsa çabuk atlatılır.

 

Karanlıklar peyderpey azar azar gelir ve siner. Böyle olsa da çabuk gider bir anda da etkisi silinir. Işık gelince karanlık bir anda silinir.

 

Karanlıkların elbette etkili ve kimi zaman da kalıcı olur. Kronikleşen hastalıklar gibi kalıcı olur. Onun giderilmesi de sağlıklı yerinde tedbirler ile olabilir.

 

Işık güçlüdür, bir anda mekânda ne var ne yok ayan beyan eder. Şimşek yalımlarının gecenin zifirisini bir anda aydınlatması gibi. O zaman keskin bir bakış ile çok şey fark edilebilir.

 

İnsan için önemli olan fark ediş bilincine, görme yetisine ve algı gücüne sahip olmasıdır. O zaman anlık bir parlayış birçok şeyi görmesini sağlar. Bunu gerçekleştirmesi için niyet gerekir. Bir şeye başlamanın hamlesi ve kararlığıdır niyet.

 

Zaman akıp gidiyor, mekânlar aynıdır ve yerindedir. Onun içinde var olan olacak olan da insandır. İnsan hem kendisine, hem mekân hem de çevresine ışık saçarsa asıl işlevini yapmış olur.

Google+ WhatsApp