İffet yobazları (1)

İffet yobazları (1)


İffet yobazları (1)

 

 

Haz, hız ve hırsa yenik düşen müsrif ve müflis toplumların en önemli sorunlarından birisi de iffetsizliktir. İffetin bilinmemesi, bilinip de dışlanması, bir gericilik, yobazlık alâmetidir. İffet yobazları, bilinçlerini kötüye kullananlardır. Bilincini kötüye kullanan insan, hayvanlara parmak ısırtacak azgınlık numuneleri sergiler. Hayâsızlık altın çağını yaşıyor.  Toplum hayâ ile bir hüviyet kazanıyor. İnsan hayâ ile insandır. Hayâyı tüketenlerin insanlıkları tartışılır.

İffet; kalbe, gönle ve dimağa şifadır. İffetin olmadığı yerde günahın her çeşidi ifşadır. Medine’den sâdır olan medenî güzellikleri, Peygamber Efendimiz (sav)’in mübarek evinin mahremiyetinin zâhirî ve bâtınî derinliğini idrak edemeyen, ölçü almayan kaba saba kişi ve kimseler, iffeti temsil edemezler. 

Coğrafyamızda çıplaklık kültürünü dayatan “idrak cüceleri” yüzünden iffet istismar gümrüğünün mahpus ilacı haline gelmiştir. Bir ülkede iffet su içmekten daha çok tüketiliyorsa, o ülkede İslâm’ın bütün değerleri mahpustur.Dilimizde iffet kelimesi: namuslu, şerefli ve ahlâklı olma halini ifade etmek için kullanılmaktadır. Bir İslâm ahlâkı terimi olarak iffet şöyle tarif edilmiştir: “Şehvet duygusunun bedendeki fücur (sınır tanımayan şehvet) ve humûd (iktidarsızlık, isteksizlik) ortasında dengeli bir şekilde bulunması hali. Yani helâl olan hanımına ve cariyelerine karşı şehvet duyup bunun dışında kalan kadınlara karşı şehvet hissine kapılmama”dır. (Tehânevi, Keşşafu lstılâhâti’l-Funûn, II, 1010). Allahu Teâlâ Kur’an-ı Kerîm’de zinanın, fuhşiyâtın yasak olduğunu bildirdiği gibi iffetin gerekliliğini ve unsurlarını bildirmiştir. “Evlenme imkânı bulamayanlar Allah’ın kendilerini lütfuyla zenginleştirene kadar iffetlerini korusunlar” (en-Nur Sûresi/32). Bu ayet-i kerime iffetli olmanın dinî bir zorunluluk olduğunu bildirmektedir. Bir başka ayette iffetli kadınların özellikleri şöyle anlatılmaktadır; “Namuslu olmanız zina yapmamanız, gizliden dost edinmemeniz...” (el-Maide Sûresi/5) Bu ayet-i kerime iffetin en genel manasıyla açık ve gizli zinadan korunmak ve sefihlikten uzaklaşmak anlamında olduğunu bildirmektedir. “Açıl kızım utanma, bu devrin modasıdır” diyen iffet yobazları zinaya giden yolları kolaylaştırmaktadırlar. 

İffet, Allah’ın yasakladığı ve nefsin hoşuna giden şeylerden nefsi alıkoymaktır. İffet, peygamber ahlakıdır, Yusuf’ça bir tavırdır. İffet, Müslümanın şahsiyeti, kimliğidir. İffet, cemiyetin emniyet sibobu, aile yuvasının kal’ası, sevgi ve muhabbetin istinad noktasıdır. İffet, Hakk’a saygının, emre itaatin, söze sadakatin en güzel göstergesidir. İffetle vasıflanmış insanlar etraflarına kokuların en güzelini, edanın en tatlısını, misalin en çarpıcısını sergilerler. Hazreti Yusuf’un yaşadığı hadise, hiç önemli olmasaydı Kur’an onu en güzel bir kıssa olarak, en güzel bir anlatımla dillendirir miydi? Bu hadise alelade bir hadise olsaydı bir sûreye isim olur, uzun uzun anlatılır mıydı?
Evet, Hazreti Yusuf bir imtihan verdi. İffetin muhafazasının ne kadar mühim olduğunu, Rabbin bu durumdan ne kadar memnun kaldığını gösterdi. Rabbi de onun iradesinin hakkını vermesini karşılıksız bırakmadı ve “burhan”la imdadına yetişti. Kim bilir daha nice iffet abideleri bu tarz imtihanları başarı ile vermişlerdir.

Mü’min erkek ve kadınlar için iffet, başlı başına bir imtihandır. Hem de imtihanların en zor olanıdır. Yusuf (as)’ın hayâ gömleğini giymeyenler, iffet imtihanını veremezler. 

İffet; erkeğin de, kadının da helal ile iktifa edip haramdan şiddetle kaçınmasıdır. Erkeğin ve kadının iffetli olması, haramlardan kaçınmasıyla bilinir.

İffet; tasavvurda, tavırda, bakışta, kararda ve hükümde ilahi emirlere riayet etme hassasiyetidir. İffet; kadın erkek ilişkilerinde Allah’ın ve Peygamberinin emirlerini dikkate alıp riayet etmek, Allah ve Peygamberin emirlerine muhalif olan hükümleri, emirleri, adetleri hiçe saymaktır.

İffet; cinsi-şehevi arzuyu şer’i sınırlar ve ahlaki değerler açısından kontrol altında tutmaktır. Haramları ırza ve şahsiyete dokundurtmamaktır. Irzlarına ve şahsiyetlerine haram lekelerini dokunduranlarda iffet olmaz. Onların hali zillet ve esaret halidir. Derler ki, “Şehvetin kulu ve esiri olmak, kölelikten daha zelil bir durumdur. (abdü’ş-şehveti ezellü min abdi’r-rıkkı)” Dolayısıyla kendilerini şehvetleri hesabına tutkularına tutuklatmayanlar, iffet sahibi olanlardır.

İffet; mü’min erkek ve kadının şer’i şerife mugayir/ters, aykırı şehevi isteklere karşı kendisini dengede tutmasıdır. İffet, mü’min erkek ve kadının müşterek karakteridir, ahlâkıdır. İffeti sadece kadınlardan istemek, erkeklere ahlâksızlık kapısını açmaktır. İffet bölünmeye, parçalanmaya ve tekelleştirilmeye gelmez. İffeti sadece kadına veya sadece erkeğe münhasır kıldığımız zaman, toplum terazisinin dengesini bozmuş oluruz.

 

yeni akit

Google+ WhatsApp