Eski gazetelerde 18 Mart Zaferi

Eski gazetelerde 18 Mart Zaferi


Eski gazetelerde 18 Mart Zaferi

 

 

Bu muhteşem zaferi, gelin Tasvir-i EfkarGazetesi’nin Rumi 6 Mart 1331 (Milâdî 19 Mart 1915) tarihli sayısından okuyalım…

“Bir Zırhlılarını Batırdık…

Birkaç gündür Çanakkale’ye karşı harekâtını tatil ve tebdîl etmiş gibi görünen düşman donanmasının dün yeniden ve şiddetle taarruza başlaması oldukça gayr-ı muntazır bir vak’a gibi telakki olunabilir. 

Birkaç günkü sükût ve sükûnetin düşman donanmasının kat’i bir ric’ati sûretinde addedilmesi lazım gelmeyeceğini biliyorduk, fakat yeniden esaslı muhâcemâtın da ancak yeni bir takım istihzârât ve tertîbâttan evvel vuku’a geleceğine ihtimal vermiyorduk. 

Galiba müşterek Fransız ve İngiliz zırhlıları, bir aylık taarruzlarından hâsıl olan ehemmiyetsiz netâyicin Balkanlarla sâir muhitlerde tevlîd eylediği sui te’sîrâtın sevk ve ilcâsıyla olmalı ki, Boğazlara karşı yeniden şiddetli hücûma başladılar. 

Bu muhâcemâtın şimdilik hâsıl ettiği netice ise büyücek bir düşman gemisinin Çanakkale pişgâhında batmış olmasıdır. Bu gark-ı keyfiyeti Boğaz müdafaası hesabına şüphesiz büyük bir muvaffakiyettir. ‘Bouvet’ zırhlısına gelince, bu gemi Fransız filosuna mensup oldukça eski bir zırhlı olmakla beraber yine hatırı sayılır sefâin-i harbiyeden addedilebilir. ‘Bouvet’nin ib’âd ve kuvvetini ber vech derc eyliyoruz…

Sefînenin Cesâmeti: 12, 205 ton. Eslihâsı: 2 aded 30 buçuk santimlik 45 çap tulunda büyük top, 2 aded 27 santimlik 45 çap tulunda keza büyük top, 8 aded 14 santimlik 15 çap tulunda mütevessit top, 8 aded 10 santimlik ve 45 çap tulunda keza mütevessit top, 24 aded de 4 buçuk santimlik küçük top. Sür’ati: 18 mil, fiyatı 1, 200,000 İngiliz lirası. Mürettebâtının miktarı, vakt-i hazırda (barış döneminde) 621 kişi, vakt-i seferde (savaşta) 1000 kişi. Bu ‘Bouvet’, 1896 senesinde deryaya tenzîl edilmiş (denize indirilmiş) olup 18 senelik hayata mâlik demektir.”

***

“Rumi 7 Mart 1331 (Miladi 20 Mart 1915)…

Düşmanlarımızın iki büyük zırhlısını daha batırdık… İngiliz’in ‘Afrika’ zırhlısı 16,600 ton, Fransız’ın ‘Bouvet’ zırhlısı 12, 205 ton, İngiliz’in İrresistible Zırhlısı 15, 250 ton…

Boğaz medhalinde batırılan üç büyük düşman zırhlısının evsâf-ı harbiyeleri hakkında ma’lûmâtı, ber vech bilâ derc eyledik. Evvelki gün gecenin yarısına kadar düşman sefâin-i harbiyesine karşı müessir bir ateş etmiş olan topçularımız uhdelerine mevdu’ büyük ve mühim vazifeyi güzîde bir liyâkatle îfâ eylediklerini ispat ettikleri gibi Fransızların ‘Bouvet’ Zırhlısı ile beraber İngilizlerin de iki büyük zırhlısını batırmakla hiçbir zaman unutamayacağımız ‘Sultan Osman’ ve ‘Reşadiye’mizin en muvâfık bir sûrette intikamını almış oldular.” 

***

“Yine Çanakkale’mize Dair…

Rumi 8 Mart 1331 (Miladi 21 Mart 1915)…

Düşmanlarımızın son def’a büyük bir şiddet ve savletle zorlamak teşebbüsünde bulundukları Çanakkale’de Perşembe günü ihrâz olunan galibiyet ve muzafferiyet harb-i hâzırın cidden en mühim vak’alarından birini teşkîl etmiştir. 

Denilebilir ki, Çanakkale’nin Perşembe günkü musâra’a-i müdhişe esnasında ibrâz eylediği müdafaa-i kahramânâne tarihte yeni bir fasıla-i mebde teşkîl eyleyecek kadar parlak idi. 

Dünki telgraflardan anlaşılacağı üzere Almanya ve Avusturya metbûâtı da bil-hassa bu noktaya işaret eylemiş ve kahraman müdafilerin mukarr (itiraf) hilafetin kapılarını tecavüz-i i’dâya karşı muhâfaza ve siyânet eylemek hususundaki ehliyet ve liyâkat-ı mümtâzelerini şâyân-ı takdir ve tebrik bulmuştur.” 

Yarın devam ederiz…

 

yeni akit

Google+ WhatsApp